Beplantet filteranlæg

Miljøvenlige beplantede filteranlæg til effektiv spildevandsrensning.

Vi tilbyder beplantet filteranlæg

Et beplantet filteranlæg er udført med en tæt membran i sider og bund og spildevandet bliver fordelt over et filterlag, hvori der er plantet tagrør.

Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på sandkornene, under forbrug af luftens ilt. Under filteret opsamles det rensede vand i dræn og føres til nedsivning (faskine eller sivedræn) eller udledes på anden måde (vandløb, grøft, hoveddræn eller lign.).

Spildevandet føres fra afløbsinstallationen via bundfældningstank til pumpebrønd. Herfra pumpes spildevandet over i selve filteranlægget og bliver fordelt over hele sivearealet gennem fordelerrør.

Halvdelen af det rensede spildevand recirkulerer til bundfældningstankens første kammer eller til pumpebrønden. Herved omsættes afløbsvandets indhold af nitrat til luftformigt kvælstof, som frigives til atmosfæren, og spildevandet renses bedre, fordi det passerer det beplantede filteranlæg to gange.

Det beplantede filteranlæg placeres på en stærk, tæt, sammensvejst, min. 0,5 mm membran for at sikre, at spildevandet ikke siver ned til grundvandet eller at grundvand ikke trænger ind i anlægget. For at beskytte membranen udlægges først et lag geotekstil.

Fordelingen af spildevand sker ved pumpning. Fordelerrørene (32 – 40 mm) er anbragt på filterets overflade med en indbyrdes afstand på 0,5 m og må højst have en længde på 8 m og lægges uden fald. Hulafstanden bør være ca. 0,4 meter og huldiameteren 5 – 7 mm. Hullerne placeres i den nederste del af rørene, evt. på siden. Fordelingen af huller skal sikre en ligelig fordeling af spildevandet over hele filterarealet.

Alle bøjninger forankres og enderne af fordelerrørene bør afsluttes med en trækfast lukning, som kan åbnes og anvendes ved gennemskylning af fordelerrørene.
Fordelerrørene isoleres mod frost ved udlægning af ca. 0,20 m fordelerlag af træflis eller muslingeskaller på filterets overflade.

Et beplantet filteranlæg skal have et effektivt filterareal på 3,2 m2 per person. Det betyder at et anlæg på 5 PE skal have et overfladeareal på mindst 16 m2. Filteret opbygges af 1,0 m tykt lag veldefineret enskornet sand, for at opnå en tilstrækkelig åben struktur af filteret og samtidig en stor overflade, hvorpå de aktive mikroorganismer kan sidde.

Filtersandet skal være vasket og have et uensformighedstal (U = d60/d10) mindre end 3,5. Kornstørrelsen skal karakteriseres ved at d10 ligger mellem 0,25 mm og 1,2 mm og d60 mellem 1 mm og 4 mm. Der må ikke findes ler eller silt i filtersandet (højst 0,5 % må være mindre end 0,125 mm). Bemærk at filtersand ikke er en standardvare.

Filtersandet udlægges løst på et geotekstil uden komprimering, og der må ikke køres på filteret med maskiner. Filterets overflade skal være vandret.

Under filteret opbygges et drænlag af vaskede ærtesten (8-16 mm) eller tilsvarende i et 0,20 m tykt lag, der dækker hele bunden af anlægget. Drænlaget skal være udluftet for sikre ilttilførsel og udlægges løst, og der må ikke køres med maskiner på laget.

I bunden af drænlaget etableres et drænrør med en diameter på minimum 70 mm, der leder til et samledræn med en diameter på 90 – 120 mm. Almindelige opspolede korrugerede drænrør af plast kan anvendes.

Drænrørene lægges med højst 1 meters afstand. Drænrørenes åbninger skal være så store (mindst 2,5 mm) at eventuelle bakteriebelægninger ikke stopper rørene til. Det anbefales at bore huller (8 mm) pr. 0,5 m i siden af rørene.

Opsamlingsdrænet gives et 10 ‰ fald mod udløbet, og det skal kunne renses ved spuling gennem opføringsrørene, der monteres på den fjerneste ende af drænrørene. Opføringsrørene afsluttes ca. 30 cm over filterets overflade og sikrer at der tilføres ilt til drænlaget.

Over drænmaterialet udlægges geotekstil der skal forhindre filtermaterialet i at trænge ned i drænmaterialets porer.

Et beplantet filteranlæg har en samlet dybde på i alt 1,40 m.

Anlægget beplantes med tagrør (Phragmites australis) i en tæthed af 4 planter per m2 og plantes med ca. 400 mm indbyrdes afstand midt mellem fordelerstrengene.

Det bedste plantetidspunkt er foråret (april – maj), men beplantning kan foretages hele året, undtagen om vinteren, hvor der er risiko for stærk frost. Filteranlægget vokser hurtigst til, såfremt der anvendes pottede frøplanter, der efter forudbestilling kan købes i planteskoler. De pottede planter plantes i den jord/humus, hvori de leveres.

Planterne modvirker ved deres rodvækst, at filtermaterialet klogger til. Derudover har rødderne en stor overflade hvor de mikroorganismer, der nedbryder spildevandet indhold af forurenende stoffer, kan sidde på.

Om vinteren isolerer det visne plantemateriale filteranlægget mod frost. Planternes optag af næringssalte er ubetydelig i forhold til de mængder, der tilledes anlægget med spildevandet. Derfor skal planterne i anlægget ikke høstes.

Rundt om hele anlægget etableres en 0,2 m høj jordvold. Den skal forhindre overfladevand i at løbe ind i anlægget. Desuden skal anlægget indhegnes for ikke at ødelægge beplantningen.

Beplantede filteranlæg placeres 5 m fra vandløb, sø, hav osv. og 5 m fra skel. Anlæg bør placeres lysåbent og min. 5 m fra større træer og bør ikke etableres i lavninger pga. evt. nattefrost, der kan hæmme væksten.

Beplantede filteranlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:

  • min. 15 nedsivning af regnvand
  • min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
  • min. 15 m til øvrige vandboringer.

Beplantede filteranlæg bør etableres i “lugtsikker” afstand fra naboskel (normalt er der ingen lugtgener) og overholde gældende krav i forhold til fundamenter.

Beplantede filteranlæg udført efter ovenstående opfylder krav til renseklassen O og SO – dvs. renseklasser, der ikke stiller krav til fjernelse af fosfor. Filteranlægget kan udbygges, så det også opfylder renseklasse SOP. Her skal da henvises til specialfirmaer som Kilian Water.

Se flere krav til din ejendom ved etablering af filteranlæg.

Beplantet filteranlæg
Lad os hjælpe dig

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig et tilbud på dit næste projekt, så lad os ringe dig op og hjælpe dig!