Nedsivningsanlæg

Effektiv behandling af spildevand hos Hans J. Jacobsen.

Vi tilbyder nedrivningsanlæg

Hos Hans J. Jacobsen i Næstved, monterer og installerer vi nedsivningsanlæg i Vordingborg, Præstø og Haslev, samt hele omegnen af Sydsjælland.

Bundfældningstanke har blandt andet til opgave at:

 • sikre sivedrænene mod tilstopning
 • udskille bundfældelige stoffer
 • tilbageholde flydestoffer
 • påbegynde biologisk nedbrydning af organiske stoffer
 • opblande vandet (max. 35º C)
 • undgå ophvirvling af slam
 • optage og udligne periodevis større vandmængder

Nedsivningsanlægget sørger for:

 • fordele spildevandet ud over en egnet jordbund til nedsivning
 • sikre en iltning af spildevandet så micro-organismer kan leve
 • sikre en ensartet fordeling ud over hele arealet

Kontakt os og hør mere om nedsivningsanlæg

Har du spørgsmål til etablering af nedsivningsanlæg eller vil du have et tilbud er du velkommen til at ringe til os på telefon (+45) 40 95 30 20 eller sende os en e-mail på info@kloakland.dk.

Rådneprocessen i et nedsivningsanlæg med bundfældningstank virker bedre jo varmere vandet er, og tanken bør ikke, som mange fejlagtig tror, tilføres døde grise, katte, høns, gær eller andet for at fremskynde rådneprocessen.

Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektion, pasning og tømning er mulig, og skal være opdelt i mindst to og maksimalt tre kamre. Bundfældningstanken skal udformes, så vandet får længst mulig vej gennem tanken og således, at bundslam og flydeslam holdes tilbage.

​Der skal være et højdetab gennem tanken på minimum 50 mm, når der anvendes dykket tilløb, og minimum 100 mm når indløbet udmunder frit i tanken.

Indløbsrøret kan enten have frit indløb i det første kammer eller føres ind via et T-stykke med samme dimension som tilløbet. T-stykket skal føres mindst 0,30 m ned under vandoverfladen og mindst 0,20 m op over vandoverfladen.

​Udløbet fra bundfældningstanken skal udføres som et dykket udløb, der føres mindst 0,30 meter ned under vandoverfladen. Udløbet kan udføres som T-stykker eller som dykplader, der skal føres mindst 0,20 meter op over vandoverfladen.

Et nedsivningsanlæg skal have tætte dæksler og skal være udluftet, helst direkte i den del af tanken, der rummer slamindholdet.

​Mindre tanke (1 – 2 husstande) kan udluftes gennem tilløbssystemet. Større nedsivningsanlæg og tanke skal udluftes separat. Ved separat udluftning skal udluftningen placeres så højt som muligt i tanken og fortrinsvis i det første kammer (over slamindholdet). Udmundingen over terræn må ikke give anledning til lugtgener.

​Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Tagvand, overfladevand og dræn må ikke føres til bundfældningstanke, ligesom kaffegrums, bleer, cigaretskod, kemikalier, medicinrester og andre ikke nedbrydelige stoffer heller ikke må.

​Nedsivningsanlæg har blandt andet til formål at:

 • bortlede den vandmængde der til enhver tid måtte komme
 • fordele den givne vandmængde ligeligt over hele nedsivningsarealet
 • sikre den fortsatte biologiske nedbrydning

Vi kan etablere et nedsivningsanlæg enten som et gravitationssystem eller som et pumpesystem, hvor sidstnævnte anbefales, da det giver en bedre fordeling af spildevandet i nedsivningsarealet.

​Ved gravitationssystem fordeles spildevandet ligeligt over hele nedsivningsarealet gennem en fordeler brønd. Sivedrænet kan være 110 pvc, og hver enkelt ledning må maksimum være 15 metrer, have en huldiameter på 5 – 10 mm og ligge med et fald på fem til ti procent.​

​​​Gravitationssystemet bør kun anvendes ved små nedsivningsanlæg, for eksempel ved énfamiliehuse (5 PE) og hvor 30 meter sivedræn er tilstrækkeligt (jordtype A).

Ved et trykfordelingssystem føres vandet fra bundfældningstanken til en pumpebrønd, der pumper spildevandet ud i sivedrænet.

​​Diameteren på trykledningen er 32 – 40 mm (afhængig af længden), med 2 stk. 5 mm huller/m ledning. Længden på sivedrænet er max. 25 m og kan lægges uden promillefald.

​For at tilgodese den fortsatte biologiske nedbrydning af spildevandet ved et nedsivningsanlæg og for at få så stor afstand som muligt til grundvandet, bør sivedrænene lægges så tæt mod jordoverfladen som muligt. Lægningsdybden kan derfor sættes til 60 cm. Bunden af fordelerlaget må højst ligge 1,5 meter under færdigt terræn.

​Jordbunden skal være egnet til nedsivning, og ved normale jordbundsforhold (jordtype A – sandet) kan længden af sivedrænene sættes til 30 meter for énfamiliehuse, og 60 meter ved tofamiliehuse. I mere lerholdigt jord (jordtype B) øges længden på sivedrænene til 45 meter, henholdsvis 90 meter. I ”ren” lerjord må der ikke etableres siveanlæg.

Ved rådneprocessen, som er anaerob (det vil sige uden forbrug af ilt), bliver der blandt andet dannet svovlbrinte, metangas, visse salte og slam.​

Se hvilke krav der stilles til din ejendom her.

Arealet til nedsivningsanlæg regnes at være på 1 m2 /meter, uanset om sivedrænene bliver lagt i sivegrøfter, som er minimum 50 cm, eller de bliver lagt i samme udgravning.

​Der sker en vis udsivning fra siderne af sivegrøften og en vis spredning i jorden under grøfterne. Den “reelle” nedsivningsbredde regnes således for at være 1 meter, selvom grøften kun er 0,5.

Sivedrænene lægges i vaskede nøddesten (16/32 mm), minimum 20 cm under og minimum 5 cm over sivedrænene. Stenlaget dækkes af en porøs fiberdug/geotekstil i hele sivearealets bredde.

​Afstanden mellem sivedrænene lagt i samme grav er 1 meter. Sivedrænene kan også lægges i hver sin sivegrøft. Her er afstanden minimum 2 meter. Baggrunden for, at fordeler-rør i sivegrøfter skal lægges med en afstand på minimum 2 meter, er, at det er vanskeligt at udføre dem tættere, uden at der sker sammenskridning.

​Jorddækningen må ikke sammenpresses ved kørsel med større maskiner og jorden over anlægget må ikke helt eller delvist dækkes af tætte flader, som kan forhindre eller begrænse tilførslen af ilt til det gældende nedsivningsanlæg.

​Et nedsivningsanlæg skal overholde visse generelle afstandskrav, bl.a.:

 • ​​Minimum 300 m til drikkevandsboringer
 • Minimum 150 m til anden vandboring, hvor begge afstande kan nedsættes til 75 m, hvis:
 • boringen forsyner mindre end 10 ejendomme
 • de hydro geologiske forhold viser at nedsivningen ikke forurener
 • Minimum 25 meter til vandløb, sø, hav, markdræn, moser
 • Minimum én meter, dog helst to en halv meter, til højeste grundvandsstand

​Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør nedsivningsanlæg overholde nedenstående vejledende afstandskrav:

 • ​Fem meter til bygninger og skel
 • Fem meter til sø, hav, vandløb (efter § 14 – kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse)
 • 25 meter til skrænter, der er stejlere end 250 ‰
 • 25 meter til grøfter i vej
 • 50 meter til andet nedsivningsanlæg
 • Fem meter til faskine
 • Fem meter til større træer

Afstanden til bygninger uden kælder og til skel kan under gunstige forhold (jordbundsforhold) eventuelt nedsættes, for eksempel hvis terrænet falder væk fra bygningen og nabogrunden aldrig bliver bebygget, altså henligger som mark.

​I visse områder med højt grundvandsspejl, kan det være nødvendigt at hæve selve nedsivningsstrengene (bunden af fordeler-laget) så højt op, at der derved bliver den nødvendige afstand (minimum en meter) til højeste grundvandsstand.​

Nedsivning
Lad os hjælpe dig

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig et tilbud på dit næste projekt, så lad os ringe dig op og hjælpe dig!