Pileanlæg

Effektive og miljøvenlige pileanlæg til spildevandsrensning.

Vi tilbyder pileanlæg

Pilerensningsanlæg kan være helt uden afledning til naturlige recipienter (vandløb, sø, hav, jord osv.) dvs. at alt spilde- og regnvand bliver opsuget af piletræerne eller fordamper.

​Pileanlæg kan dog etableres uden bund, således at det vand, der ikke bliver opsuget eller fordamper, siver ned i jorden. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg.

Anlæg med fast bund udføres uden krav om afløb, og pileanlæg kan derfor anvendes overalt, selv i følsomme vandindvindingsområder eller områder med høj grundvandsstand.

Spildevandet pumpes til pileanlægget og i anlæggets længderetning etableres en sivegrøft af vaskede nøddesten (16/32) eller en række Bioblokke til at fordele spildevandet. Fordelingsledningen lægges i frostfri dybde, dvs. 0,60 m under terræn. Bioblokkene og sivegrøft skal, undtagen på undersiden, dækkes med en roduigennemtrængelig geotekstil.

Der skal etableres en ca. 30 cm høj jordvold omkring anlægget for at hindre overfladevand i at løbe ind i bassinet. Jordvolden kan også (ved særlig kraftige regnskyl) tilbageholde vandet i anlægget indtil det får tid til at synke ned.

Dimensionering bør foretages af eksperter. Et almindeligt anlæg vil normalt være 1,5 m dybt og have et overfladeareal på 200 – 400 m2, alt efter husstandens størrelse, vaner og vandforbrug, nedbøren og jordens evne til at indeholde vand det første år samt tidspunkt for etablering.

Pilene plantes normalt i 6 rækker med 2 – 3 planter pr. løbende meter (ca. 2 pil pr. m2 anlæg).

Pileanlæg placeres 5 m fra vandløb, sø, hav osv. og 2 m fra skel. Pileanlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:

  • min. 15 m til egen vandboring
  • min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
  • min. 15 m til øvrige vandboringer

Pileanlæg bør etableres i “lugtsikker” afstand fra naboskel (normalt er der ingen lugtgener) og overholde gældende krav i forhold til fundamenter.
Pilerenseanlæg lever op til renseklassen SOP.

​Se alle de krav der stilles her.

Pileanlæg
Lad os hjælpe dig

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig et tilbud på dit næste projekt, så lad os ringe dig op og hjælpe dig!